Đầu tư bang New Brunswick - Luồng doanh nhân

moncton-down-town | TS Investment Consulting
new-brunswick | TS Investment Consulting
University New Brunswick Fredericton | TS Investment Consulting

គុណសម្បត្តិ

  • Được luật pháp Canada bảo vệ.
  • Hưởng mọi quyền lợi về y tế, giáo dục, an sinh xã hội như người bản xứ.
  • Được hưởng mọi trợ cấp, phúc lợi như người bản xứ.
  • Con cái được tự do lựa chọn trường học/ ngành học như người bản xứ.
  • Miễn học phí cho học sinh từ tiểu học đến hết THPT.
  • Được thi lên quốc tịch và giữ song song quốc tịch Việt Nam – Canada.

តម្រូវការ

ដំណើរការ

Share this post

ការណាត់ជួប