Đầu tư để có quốc tịch St. Kitts & Nevis

st. kitts & nevis | TS Investment Consulting
st. kitts & nevis | TS Investment Consulting
st. kitts & nevis | TS Investment Consulting

គុណសម្បត្តិ

  • Miễn thị thực du lịch đến 130 quốc gia trên thế giới bao gồm cả khối Schengen (28 quốc gia Châu Âu) và vương quốc Anh.
  • Quyền công dân kép (được phép giữ quốc tịch VN) và trọn đời cho bạn và thành viên gia đình đủ điều kiện.
  • Được hưởng hệ thống thuế hấp dẫn dành cho nhà đầu tư bản địa.
  • Không bắt buộc định cư tại đảo quốc.
  • Không yêu cầu cư trú tại đảo quốc trong thời gian chờ xét duyệt hồ sơ.
  • Miễn thuế thu nhập cá nhân.
  • Con cái dưới 25 tuổi và cha mẹ trên 65 tuổi có thể nộp kèm hồ sơ xin quốc tịch với đương đơn.

តម្រូវការ

ដំណើរការ

Share this post

ការណាត់ជួប