ទំនាក់ទំនង

យើងចង់ឮពីអ្នកនូវសំណួរឬយោបល់របស់អ្នក។ សូមទាក់ទងមកយើងហើយយើងនឹងត្រលប់មកអ្នកវិញឆាប់ៗ។ វាជាការល្អក្នុងការនិយាយ។

Hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại:
- Mrs. Giang : 0949 81 31 51