porto | TS Investment Consulting
lisbon | TS Investment Consulting
coimbra | TS Investment Consulting
algarve | TS Investment Consulting

Cost & Benefit

Vốn đầu tư

350.000€

Lợi nhuận cam kết hằng năm

4%*

Lợi nhuận đầu tư (ROI) & hoàn thuế sau 5 năm

86.250€*

* Lợi nhuận theo mức đầu tư 350.000€ & có thể thay đổi tùy vào từng công trình cụ thể

Advantages

EN advantages

Requirements

Progresses

Share this post

Appointment